องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สาส์นจากนายกฯ

นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
แบบสำรวจความพึงพอใจ


  หน้าแรก     นโยบายการบริหารงาน 

นโยบายการบริหารงาน
นโยบายการบริหารงาน  

คำแถลงนโยบายโดยสรุปของผู้บริหาร


โดย นายนพีรวิช  งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        นโยบายปรับปรุงแก้ไขระบบการทำงานของข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนสมาชิกในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน      ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จะทำการเน้นเรื่องการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสกับผู้มาให้บริการอย่างเต็มใจ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนถูกจุด และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยมีผู้บริหารเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ ในการรับฟังปัญหาต่างๆ จากพี่น้องประชาชน โดยให้เปิดเบอร์โทรศัพท์สายตรงถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 

 

 

 

 

2.        สนับสนุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบลแซร์ออ ให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น และมีความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องชาวตำบลแซร์ออ   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จะทำการเน้นเรื่องการพัฒนาระบบการจลาจรให้มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และจัดภูมิทัศน์ในเส้นทางการสัญจรไปมา ทำถนนสู่ที่ทำการเกษตรและถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน ถนนลาดยางในหมู่บ้าน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง ขุดลอกสระน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรของพื้นที่ประชาชน และงานระบบประปาหมู่บ้าน ตลาดชุมชน ตลอดจนในส่วนของโครงสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ และในส่วนของโครงสร้างต่าง ๆ ที่ราษฎรในหมู่บ้านต้องการ โดยเราจะดำเนินการให้และให้พ่อแม่พี่น้องในตำบลแซร์ออช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาด และบำรุงรักษาให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภทงานนั้น ๆ

 

 

 

 

 

3.        สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในตำบลแซร์ออ และส่งเสริมอาชีของราษฎรในตำบลแซร์ออ  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จะทำการเน้นเรื่องการสนับสนุนให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพที่จะทำการตั้งกลุ่มทำอาชีพของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอาชีพที่มีความตั้งใจ โดยเราจะแนะนำเรื่องการตลาด ส่วนเรื่องงบประมาณเราจะทำการพิจารณางบประมาณอุดหนุนกลุ่มอาชีพที่มีความตั้งใจ และบริหารงานเป็นระบบ มีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการหมุนเวียน ของพี่น้องราษฎรในตำบล และไม่สูญเปล่าเรื่องงบประมาณ โดยเราจะทำการพิจารณาเป็นกลุ่ม ๆ ไป เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว และจะได้ไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่นไกลจากบ้านจากครอบครัว

 

 

 

 

 

4.        สนับสนุนพัฒนาด้านสังคม ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ได้เน้นเรื่องความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ และผู้พิการทางร่างกายในส่วนต่าง ๆ ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ด้อยโอกาสทาสังคม โดยการมีเบี้ยยังชีพทุกคน ประกอบกับการดูแลเรื่องที่อยู่อาศัย และการดำรงชีวิตอยู่ พร้อมกับฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจดูแลบุคคลเหล่านั้น

 

 

 

 

 

5.        สนับสนุนด้านสาธารณสุข ด้านความเป็นอยู่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุข ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ได้เน้นเรื่อง ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด และสุขภาพราษฎรในชุมชน สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ในองค์กรและให้การสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ในด้านการศึกษา เกี่ยวกับด้านสาธารณสุข เพื่อกลับมาพัฒนาตำบล ฯ ประกอบกับให้การสนับสนุนด้าน วัตถุดิบ และวัสดุต่าง ๆ ที่ทางสาธารณสุขต้องการ พร้อมกับจัดการบริการ เรื่องความสะดวกสบายในการมาใช้บริการทำการรักษาตรวจสุขภาพของราษฎรในตำบล ฯ

 

 

 

 

 

6.        สนับสนุนด้านกีฬา และส่งเสริมกีฬาให้แก่เยาวชน  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ได้ทำการเน้นเรื่อง การสนับสนุนสถานที่เล่นกีฬา และสถานที่ออกกำลังกาย พร้อมกับส่งเสริมด้านการออกกำลังกายเล่นกีฬา และเชื่อมความสามัคคีแต่ละหมู่บ้าน ประกอบกับการพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา

 

 

 

 

 

7.        สนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีของตำบล ฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ได้ทำการเน้นเรื่อง การให้ความรู้ด้าน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ ให้ราษฎรในพื้นที่มีความรู้สึกดีงามเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ ในชุมชน โดยให้ราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และส่งเสริมให้ดีขึ้น โดยทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จะสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ ประกอบกับการบูรณะควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อไม่ให้เสื่อมสลายไปจากตำบล ฯ

 

 

 

 

 

8.        สนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติงาน ของ อปพร. ตำรวจบ้าน และหน่วยกู้ภัยกู้ชีพประจำตำบล ฯ  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ได้ทำการเน้นเรื่อง การให้การสนับสนุนด้านความรู้เกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่ถูกต้อง และให้ดำเนินการเป็นระบบ พร้อมกับสนับสนุนในส่วนของงบประมาณที่ยังขาดอยู่ โดยดำเนินงานให้ประชาชนมีส่วนร่วม และทำการตรวจสอบได้

9.        สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ และส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ได้ให้การสนับสนุนเรื่องการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ โดยให้การสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมในการดำเนินการและทำกิจกรรมร่วมกัน และให้การสนับสนุนนโยบายของทางรัฐบาล พร้อมกับให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ กับหน่วยงานที่ทำการร้องขอ แต่ต้องพิจารณาเป็นบางประเภทที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

 

 

 

 

 

10.     สนับสนุนเรื่องการพัฒนาองค์กร และบุคลากร และยกระดับฐานะขององค์กร ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จะทำการเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้มีระบบระเบียบ และมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับตำแหน่งหน้าที่ในสายปฏิบัติงาน พร้อมกับบริหารองค์กรให้มีระบบระเบียบ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เป็นระบบในการให้บริการประชาชน ประกอบกับการพัฒนายกระดับองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ เป็นระดับกลาง ระดับใหญ่ หรือยกระดับเป็นเทศบาลต่อไป

 

 

 

 

 

11.     สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จะทำการเน้นเรื่อง การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในส่วนที่ประชาชนควรรับรู้ เรื่องข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางราชการ เกี่ยวกับการบริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และในส่วนที่มีประโยชน์เกี่ยวกับประชาชน และความเป็นอยู่ของประชาชน ประกอบกับการให้ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

 

 

 

 

 

12.     สนับสนุนให้ออกกฎระเบียบข้อบังคับประจำตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จะทำการเน้นเรื่องการออกกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะทำให้ ชุมชนมีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้น การดูแลเกี่ยวกับส่วนของทางราชการเสร็จสิ้นไม่ให้ได้รับความเสียหาย ประกอบกับการออกกฎดูแลควบคุมในส่วนต่าง ๆ ในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นระบบระเบียบมากขึ้นเพื่อที่จะได้ควบคุมดูแลได้ทั่วถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.101.141
คุณเข้าชมลำดับที่ 448,452

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2021 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.