สาส์นจากนายกฯ

...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาตำบล
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาในช่วงสามปี

องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 

      วิสัยทัศน์การพัฒนา

    

  การคมนาคมสะดวก   เศรษฐกิจดี   มีความรู้ทันสมัย  สิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ 

 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

Ø  ยุทธศาสตร์ที่ 1    ด้านการพัฒนาการคมนาคม

Ø  ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิต

Ø  ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ

Ø  ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการพัฒนาการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

Ø  ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

 

      แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ด้านการพัฒนาการคมนาคม

ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้

 

1.       การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอกเส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2     ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิต

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

 

1.      ให้บริการด้านสารณสุขแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชากร สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน สวัสดิการและ สังคมสงเคราะห์ และ สภาพความเป็นอยู่ ทั้งระดับบุคคล ชุมชน และสังคม

2.        ปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีจริยธรรม คุณธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสมัคสมานสามัคคีภายในชุมชน

3.        การป้องกันและให้ความช่วยเหลือในด้านสาธารณภัย

4.        การปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักรัก หวงแหน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ รู้จักการช่วยเหลือตัวเองในการดำรงชีวิตโดยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

 

1.       สร้างห้องสมุดประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีที่สำหรับอ่านหนังสือและ หาความรู้เพิ่มเติม

2.        พัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา ลานกีฬาสำหรับประชาชนให้เพียงพอกับจำนวนประชากร และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด

3.        การสร้างศูนย์เด็กเล็กในชุมชนเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการก่อนวัยเรียนและเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการเข้าศึกษาในระดับภาคบังคับ

4.       การจัดหาวัสดุการศึกษาสำหรับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบที่ยังขาดแคลนวัสดุในการศึกษา และจัดหาทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

 

1.        ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ การพัฒนาคุณภาพดิน พัฒนาบุคลากรทางการเกษตร

2.        ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทฤษฎีใหม่

3.        การพัฒนาและ บริหารจัดการ แหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น คู คลอง  หนอง  บึง  แหล่งน้ำต่างๆให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับทำการเกษตร และบริโภค

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

 

1.        พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

2.        รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

3.      ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ความต้องการ การแก้ไขปัญหา ประเมินผล / ตรวจสอบได้

4.       การฝึกอบรมให้แก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างในการปฏิบัติงาน

 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีสภาวะแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ และสุขภาพจิต ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ ประชาชนอยู่ดีกินดี มีงานทำ มีรายได้ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง ภาคการเกษตรสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ประชาชนทุกคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีจริยธรรม อยู่ด้วยกันอย่างมีความรัก ความสามัคคี และมีการรวมกลุ่มพึ่งตนเอง การบริหารจัดการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยยึดหลักอรรถประโยชน์สูงสุด ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

      นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 

1.        นโยบายสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย

2.       นโยบายสนับสนุนการศึกษา   พัฒนาสังคม   ศาสนา   วัฒนธรรม   ประเพณี   การกีฬา   นันทนาการ และการสาธารณสุข 3. นโยบายสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน อันจำเป็นต่อการยังชีพและสวัสดิภาพ

3.        นโยบายสนับสนุน กลุ่มสตรี   กลุ่มอาชีพต่างๆ

4.        นโยบายสนับสนุน นโยบายรัฐบาล   และรับฟังปัญหาโครงการ เปิดโอกาสให้ ประชาชน องค์กร และส่วนราชการต่างๆ มีส่วนร่วมในการดำเนินการ     

 

เอกสารประกอบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.249.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 434,512

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เครือข่ายของเรา

รวมลิงค์ต่างๆ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 22 มกราคม 2565
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
Tel : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.