องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 
นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ  หน้าแรก     วิสัยทัศน์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา  

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 

 

วิสัยทัศน์ ( VISION) หมายถึง สภาพการในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของท้องถิ่นที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพราะเราเชื่อว่าหากสภาพการดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่เรายึดถือ เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันเป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งวิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต ( พิจารณาว่าองค์กรมีข้อเด่น ข้อด้อย อะไรบ้าง )  พิจารณาปัจจุบัน ( พิจารณาว่าปัจจุบันองค์กรเป็นแบบใด คือมีบทบาทหน้าที่ในระดับใด )  และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า สรุปการกำหนดวิสัยทัศน์คือการตอบคำถามว่า ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต      จากสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น และสภาพปัญหาของท้องถิ่นตลอดจนผลการวิเคราะห์ศักยภาพจากผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  และการประเมินสภาพท้องถิ่นในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา ในอนาคตของท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆแล้ว จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ดังนี้  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ    พันธกิจ  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ    บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน   ส่งเสริมการศึกษา    กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา    การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีความสะดวกรวดเร็ว   ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ    ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น   สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 100.26.179.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 324,709


มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มกราคม 2563


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 0-3726-2770  Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.