สาส์นจากนายกฯ

...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนพัฒนาตำบล
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     การขออณุญาตก่อสร้าง 

การขออณุญาตก่อสร้าง
การขออณุญาตก่อสร้าง  

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร    พ.ศ.
2522

  

รายการเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

1.               คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แบบ ข 1 ( ขอรับได้ที่ อบต. )

2.               สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอ

3.               กรณีเจ้าของอาคารให้ผู้อื่นยื่นคำขอแทน

-  หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากรแสตมป์ 10 บาท )

-  สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

4.               กรณีเป็นนิติบุคคล

-  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ ( ไม่เกิน 6 เดือน )

-  สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม

5.               สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเท่าตัวจริงไม่ถ่ายย่อ )

6.               กรณีปลูกสร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่นหรือเจ้าของที่ดินร่วม

-  หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน ( จากเจ้าของที่ดินทุกคน )

-  สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินทุกคน

7.               กรณีก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดินข้างเคียง

-  หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน

-  สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินข้างเคียง

-  สำเนาโฉนดที่ดินข้างเคียง

8.               กรณีติดจำนอง

-  หนังสือยินยอมจากสถาบันการเงินที่ติดจำนอง

9.               สำเนาแบบก่อสร้าง 5 ชุด

10.         การรับรองการออกแบบ

10.1  ตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป

-   หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

-   สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม( เฉพาะวิศวกรรมโยธา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา )

ระดับภาคี     : ไม่เกิน 3 ชั้น

ระดับสามัญ  : ตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไปหรืออาคารสาธารณะ

ระดับวุฒิ       : ทุกขนาด

10.2  เฉพาะกรณีพื้นที่ตั้งแต่ 150 ตร.ม. ขึ้นไปหรือเป็นอาคารพาณิชย์

-   หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมผู้ควบคุม

-   สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม ( เฉพาะสาขาสถาปัตยกรรมหลักพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา ) เฉพาะสาขาวิศวกรรมโยธา

ระดับภาคี    :  ตั้งแต่ 150 – 1,000 ตร.ม.

ระดับสามัญ :  มากกว่า 1,000 ตร.ม. หรือสูงกว่า 1.5 เมตร

ระดับวุฒิ     :   ทุกขนาด

11.         รายการคำนวณ ( มีลายเซ็นวิศวกรรับรองทุกหน้าและต้องเป็นลายเซ็นเปียก )

12.         การรับรองระบบ

- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (ม.4)

12.1  กรณีพื้นที่ต่ำกว่า 150 ตร.ม. และไม่เกิน 3 ชั้น

- สำเนาบัตรประชาชนผู้ควบคุมงาน ( บุคคลธรรมดาควบคุมได้ )

12.2  กรณีพื้นที่ตั้งแต่ 150 ตร.ม. ขึ้นไป ( ต้องใช้สถาปนิกควบคุมงาน )

- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะสาขาสถาปัตยกรรมหลัก พร้อมลายเซ็นรับรอง สำเนา )

12.3  กรณีสูงกว่า 3 ชั้นขึ้นไป ( ต้องใช้วิศวกรรมควบคุม )

- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( เฉพาะสาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมลายเซ้นรับรองสำเนา )

13.         รูปถ่าย ( กรณีรื้อถอนอาคาร )

14.         สำเนาเอกสาร หลักฐานประกอบอื่นๆ ( ต้องเซ็นรับรองสำเนาทุกแผ่นและทุกหน้า )

 

ค่าธรรมเนียมการก่อสร้าง

1.               ใบอนุญาตก่อสร้าง             ฉบับละ  20  บาท

2.               ใบอนุญาตดัดแปลง            ฉบับละ  10  บาท

3.               ใบอนุญาตรื้อถอน              ฉบับละ   10  บาท

4.               ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย          ฉบับละ   10  บาท

5.               ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้    ฉบับละ   20  บาท

6.               ใบรับรอง                            ฉบับละ   10  บาท

7.               ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง   ฉบับละ    5   บาท

 

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

1.               ใบอนุญาตก่อสร้าง           ฉบับละ   20  บาท

2.               ใบอนุญาตดัดแปลง         ฉบับละ   10   บาท

3.               ใบอนุญาตรื้อถอน           ฉบับละ   10  บาท

4.               ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย      ฉบับละ   10   บาท

 

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

·        อาคารที่สูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน  12 เมตร ให้คิดตามพื้นที่อาคารแต่ละชั้นรวมกันตารางเมตรละ 0.50 บาท

·         อาคารซึ่งสูงเกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นที่อาคารแต่ละชั้นรวมกันตารางเมตรละ 2 บาท

·        อาคารที่สูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ให้คิดตามพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมตารางเมตรละ 4 บาท

·        อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นที่รับน้ำหนักบรรทุกชั้นหนึ่งเกิน 500 กิโลเมตรต่อ 1  ตารางเมตรละ 4 บาท พื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา8(9) ให้คิดตามพื้นที่ของที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ รวมกันตารางเมตรละ 0.50 บาท

·        ในกรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า-ออก อาคารที่กำหนดตามมาตรา8(9)อยู่ในอาคาร ชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคาร ไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหนึ่งอีก

·        ป้ายให้คิดตามพื้นที่ของป้าย โดยเอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุด ตารางเมตรละ 4 บาท

·        อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทาง หรือกำแพงรวมทั้งประตูรั้วหรือกำแพง ให้คิดตามความยาวเมตรละ 1 บาท

·        ในกรณีค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็มถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง

 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.249.22
คุณเข้าชมลำดับที่ 434,521

เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เครือข่ายของเรา

รวมลิงค์ต่างๆ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
2324 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 23 มกราคม 2565
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
Tel : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.