สาส์นจากนายกฯ

นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร


  หน้าแรก     การขออณุญาติขุดดิน - ถมดิน 

การขออณุญาติขุดดิน - ถมดิน
การขออณุญาติขุดดิน - ถมดิน  

การขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน

 

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการขุดดิน-ถมดิน ตาม พ.ร.บ. การขุดดิน-ถมดิน พ.ศ. 2543

ดิน หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และ อินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

พื้นดิน หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

ขุดดิน หมายความว่า กระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อดิน

บ่อดิน หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดิน ที่เกิดจากการขุดดิน

ถมดิน หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม

เนินดิน หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

แผนผังบริเวณ หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

รายการ หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดินหรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตขุดดิน-ถมดิน

1.       ให้ยื่นคำร้องขออนุญาต ที่ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง โทร 0-4421-5411

2.        หลักฐานที่จะต้องยื่นประกอบ ดังนี้

-           แบบแปลน-รายละเอียดการขุดดิน-ถมดิน

-          สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จำนวน 2-5 ชุด

-          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง ) ผู้ขออนุญาต จำนวน 2-5 ชุด

-          สำเนาโฉนดที่ดิน ทุกหน้า (ห้ามย่อ-ขยาย) จำนวน 2-5 ชุด

-          สำเนาใบอนุญาตในผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด

-          สำเนารับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด

 

3.        กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ขุดดิน-ถมดินในที่ดินของผู้อื่น) เพิ่มหลักฐาน ดังนี้

-          หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด

-          สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด

-          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด

 

4.        กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง เพิ่มหลักฐาน ดังนี้

-          หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10-30 บาท จำนวน 1 ชุด

-          สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด

-          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

 

โหวดเว็ปไซต์
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.153.39.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 473,471

เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 45
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 4 ธันวาคม 2563
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Tel : 0-3726-2770   Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.