สาส์นจากนายกฯ

นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
การให้บริการ
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลข่าวสาร  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 นายสนธยา ฟ้าหทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออและพนักงานส่วนตำบลแซร์ออ ได้จัดโครงการ อบรม กปน. อปพร. อสม. เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานในการ เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่้วนตำบลแซร์ออและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ประกาศประกาศ!!!!!! ขอ...เชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น #อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับ
วันที่ 12 พ.ย.64 นายสนธยา ฟ้าหทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ได้เข้าร่วมการอบรมวิทยากรอำเภอ สำหรับการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสนธยา ฟ้าหทัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออและพนักงานส่วนตำบลแซร์ออ ได้ต้อนรับ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม และ ขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ติดตามการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยการตรวจเยี่ยมแผนบริหารจัดการน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำแซร์ออ หมู่ที่ 9 บ้านแผ่นดินเย็น อำภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และเยี่ยมกลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้น้ำ พร้อมรับฟังการบรรยายจาก นาง จิตรา เงินหล่อ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่ได้ รับประโยชน์จากการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแซร์ออ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร ได้เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับ นายย่อม เงินหล่อ เกษตรกร หมู่ที่ 11 ตำบลแซร์ออ ซึ่งเป็นเกาตรกรที่ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำแซร์ออ ณ บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 2 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบล แวร์ออปรึกษาหารือการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ในโอกาสที่ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ติดตามดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแซร์ออ ซึ่งกำหนด ตรวจเยี่ยม ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม การจัดโครงการจัดการสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย(Local Quarantine) ณ ศูนย์กักกันตัว อ่างเก็บน้ำบ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว คลิ๊กได้ที่ลิ้งด้านล่างเลยครับ https://forms.gle/xDXjngwNBxPrSpdt9
ขนส่งทางบกเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวทำใบขับขี่ใหม่ ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถใหม่สำหรับผู้ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน และกระบวนงานที่มีความจำเป็นต้องเข้าอบรม ณ สำนักงานขนส่ง โดยได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองคิว ล่วงหน้าทางแอปพลิเคชัน “DLT Smart Queue” หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th สำหรับผู้ที่จองคิวคงค้างเดิมในช่วงระหว่างปิดสำนักงาน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา) ผู้จองคิวคงค้างเดิมจะ “ได้สิทธิจองใหม่” จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และสามารถเข้ารับบริการได้ ตามวันและเวลานัดหมายตามปกติ โดยการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงาน ต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้กำหนดให้มีมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็น ผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน ๑ ปี หรือ ๓ ปี ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๑) ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปีได้รับการยกเว้น การทดสอบข้อเขียน ๒) ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน ๓ ปีได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ กรณีเป็นใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกินกว่า ๓ ปีให้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ในวิชาที่กำหนดจากเดิมต้องอบรมไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง ได้รับสิทธิเยียวยาเป็นอบรมในหลักสูตรใช้เวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง และสามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ ๓) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน ๓ ปีได้รับการ ยกเว้นการทดสอบขับรถเท่านั้น ส่วนเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ผลผ่านการอบรม จากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ที่มาประชุมซักซ้อม การเตรียมความพร้อม ก่อนที่องคมนตรีจะมาตรวจติดตาม การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำแซร์ออ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นี้
การจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขยะติดเชื้อที่เกิดจากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) และชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นต้น ถือเป็นขยะ ที่มีความเสี่ยงสูงจึงต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไป • กรณีในพื้นที่ หรือชุมชน มีระบบการเก็บขยะติดเชื้อ ให้ดำเนินการดังนี้ 1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะ (ถุงแดง) 2 ชั้น - ถุงชั้นแรก ให้มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือ น้ำยาฟอกขาว (เช่น ไฮเตอร์) - ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง - นำไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะ 2. ประสานหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ เพื่อเก็บ ขน และนำขยะติดเชื้อไปกำจัดอย่างถูกต้อง 3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที • กรณีในพื้นที่ หรือชุมชน ไม่มีระบบการเก็บขยะติดเชื้อ ให้ดำเนินการดังนี้ 1. เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะทั่วไป 2 ชั้น - ถุงชั้นแรกที่บรรจุขยะติดเชื้อ ให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาว ลงในถุง เพื่อทำลายเชื้อ - มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง - ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ อีกครั้ง 2. ขยะที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ให้ประสานและนำส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ เพื่อนำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไป 3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที
ศปก.ศบค. เคาะแนวทางการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้หารือกันถึงการเปิดประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนถึงระยะที่หนึ่งในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีแผนการเปิดประเทศ เป็นระยะ ๆ ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ ๓ ด้าน คือ ๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดต้องทรงตัว ๒. ต้องมีการพิจารณาถึงขีดความสามารถของสาธารณสุขว่ามีความพร้อมทั้งในเรื่องการป้องกัน การควบคุม และการรักษา ๓. พื้นที่นำร่องสีฟ้า ๑๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ (เฉพาะสนามบินสุวรรณภูมิ), กระบี่, พังงา, ประจวบคีรีขันธ์ (ต.หัวหิน/ต.หนองแก), เพชรบุรี (เทศบาลเมืองชะอำ), ชลบุรี (ต.นาจอมเทียน ต.บางเสร่/พัทยา/อ.บางละมุง/อ.เกาะสีชัง/อ.ศรีราชา), ระนอง (เกาะพยาม), เชียงใหม่ (อ.เมือง/อ.แม่ริม/ อ.แม่แตง/อ.ดอยเต่า), เลย (อ.เชียงคาน), บุรีรัมย์ (อ.เมือง), หนองคาย (อ.เมือง/อ.ศรีเชียงใหม่/อ.ท่าบ่อ/ อ.สังคม), อุดรธานี (อ.เมือง/อ.นายูง/อ.หนองหาน/อ.ประจักษ์ศิลปาคม/อ.กุมภวาปี/อ.บ้านดุง), ระยอง (เกาะเสม็ด) และตราด (เกาะช้าง) จะต้องมีการครอบคลุมการฉีดวัคซีนได้ไม่น้อยกว่า ๗๐% สำหรับ “แนวทางการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร แบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่” มีดังนี้ • เดินทางมาจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและทางอากาศเท่านั้น • มีเอกสารหรือหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ • มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันไม่พบเชื้อโควิด • มีใบจองที่พัก • เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน โหลดแอปพลิเคชันที่กำหนดและตรวจหาเชื้อโดยวิธี RT-PCR ในวันที่ ๐-๑ • เมื่อผลการตรวจหาเชื้อ ไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน โทร. ๑๑๑๑ (ศูนย์ข้อมูล COVID-19)

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ต่อไป
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.165.57.161
คุณเข้าชมลำดับที่ 420,071

เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เครือข่ายของเรา

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
รวมลิงค์ต่างๆ
สาส์นจากปลัด

นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
Tel : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.