องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


 
นายนพีรวิช งามแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ

 
นาย สนธยา ฟ้าหทัย
ปลัด อบต. แซร์ออ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับ นพค.12 สนภ.1 นทพ , นกส.1 สทพ นทพ. , ร.12 พัน 2 รอ. , รพ.สต.แซร์ออ , สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย,สภาเด็กและเยาวชนตำบลแซร์ออ และส.อบต.ตำบลแซร์ออ ประชาชนทั่วไป ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาชุมชน วัด และที่สาธารณประโยชน์ บริเวณสำนักสงฆ์บ้านโคกแซร์ออ หมู่ที่ 3 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว วันที่ 22 ตุลาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับสมาชิก อบต. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับ นพค.12 สนภ.1 นทพ , นกส.1 สทพ นทพ. , ร.12 พัน 2 รอ. , รพ.สต.แซร์ออ , สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย,โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ และส.อบต.ตำบลแซร์ออ ประชาชนทั่วไป ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาชุมชน วัด และที่สาธารณประโยชน์ บริเวณวัดบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว วันที่ 7 สิงหาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับ นพค.12 สนภ.1 นทพ , นกส.1 สทพ นทพ. , ร.12 พัน 2 รอ. , รพ.สต.แซร์ออ , สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย,โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ และส.อบต.ตำบลแซร์ออ ประชาชนทั่วไป ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาชุมชน วัด และที่สาธารณประโยชน์ บริเวณวัดบ้านแผ่นดินเย็น หมู่ที่ 9 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 12 กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับ นพค.12 สนภ.1 นทพ , นกส.1 สทพ นทพ. , ร.12 พัน 2 รอ. , รพ.สต.แซร์ออ , สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย,โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ และส.อบต.ตำบลแซร์ออ ประชาชนทั่วไป ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาชุมชน วัด และที่สาธารณประโยชน์ บริเวณตลาดนัดแซร์ออ หมู่ที่ 2 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 26 มิถุนายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จัดโครงการฝึกอาชีพการทำขนมไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลแซร์ออ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสตำบลแซร์ออ ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับสมาชิก อบต. และประชาชน จัดงานโครงการสืบสานประเพณีบุญตะไลยักษ์ ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย" 17 พ.ค.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับ นพค.12 สนภ.1 นทพ , นกส.1 สทพ นทพ. , ร.12 พัน 2 รอ. , รพ.สต.แซร์ออ , รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ , รร.ชุมชนบ้านแซร์ออ , รร.บ้านใหม่พัฒนา และส.อบต.ตำบลแซร์ออ ประชาชนทั่วไป ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 16 พ.ค.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับ นพค.12 สนภ.1 นทพ , นกส.1 สทพ นทพ. , ร.12 พัน 2 รอ. , รพ.สต.แซร์ออ , สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย และส.อบต.ตำบลแซร์ออ ประชาชนทั่วไป ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดบ้านหนองขาม หมู่ที่ 8 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 พฤษภาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออร่วมกับ ร.12 พัน 2 รอ. จัดงานพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หมู่ที่ 5 บ้านเขาพรมสุวรรณ
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 วันที่ 14-15 เมษายน 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ตำบลแซร์ออ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2562
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน และชาวบ้านในตำบลแซร์ออ จัดงานวันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ตำบลแซร์ออ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 6 เมษายน 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับ นพค.12 สนภ.1 นทพ , นกส.1 สทพ นทพ. , ร.12 พัน 2 รอ. , รพ.สต.แซร์ออ , สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย และส.อบต.ตำบลแซร์ออ ประชาชนทั่วไป ทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 3 เมษายน 2562
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ร่วมกับหน่วยงาน รพ.สต. สมาชิก ประชาชน จัดโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
รองปลัด อบต.แซร์ออ นายช่างโยธา ลงพื่นที่สำรวจบ้านผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 5 บ้านเขาพรมสุวรรณ

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.แซร์ออ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 100.26.179.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 324,698


มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มกราคม 2563


 
องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ
ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
Tel : 0-3726-2770  Fax : 0-3726-2770
Email : 6270502@dla.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.